Hakkımızda
Ana Sayfa > Hakkımızda

Derneğimiz, 26.03.2010 tarihinde kurucu üyelerimiz, Güven Barış Yüksel, Sadık Aydoğan, Mert Mildon, İlyas Acar, Ali Şen, Aydın Fırat, Kemal Özkan, Eren Kemerli, Resul Başot tarafından kurulmuştur.
15.09.2010 tarihinde yapılan genel kurulda Yönetim Kurulu belirlenmiş olup, ilk toplantıda aşağıdaki görev dağılımı yapılmıştır.

Kuruluş amacımız, öncelikle ülkemizde müteahhitlik mesleğinin tanımının yapılamamış olmasından kaynaklanan sıkıntılara çözüm bulabilmek, gerek müteahhitlerin ve gerekse müteahhitlerle ilişki içerisinde olan kişilerin sorunlarına muhatap bulmalarını sağlamak, üyelerin mesleki görgülerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve konumuzla ilgili şehrin sorunlarına müdahil olmak olarak özetlenebilir.

Derneğimizin adı, Çanakkale İnşaatçılar ve Yapı Müteahhitleri Birliği, Derneğimizin, kısa adı ÇİMDER dir. Derneğimizin merkezi ÇANAKKALE dir. Merkezimiz dışında hiçbir yerde şubemiz yoktur.

ÇANAKKALE İNŞAATÇILAR VE YAPI MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİDERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ:

Madde 1 : Derneğin adı, Çanakkale İnşaatçılar ve Yapı Müteahhitleri Birliği Derneği dir.Derneğin kısa adı ÇİMDER dir.Derneğin merkezi ÇANAKKALE dir.Derneğimizin merkezi dışında hiçbir yerde şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI :

Madde 2 : Derneğin amacı , T.C. Anayasasının öngördüğü prensiplere ve Atatürk ilkelerine uygun şekilde faaliyet göstererek,

Bölgesel kalkınma yoluyla top yekün kalkınmanın gerçekleşmesine katkı yapmak.

Üyeleri arasında iş birliği imkanlarını artırmak.

Üyelerinin yurt içi ve yurt dışındaki iş birliği imkanlarından haberdar olmasını sağlamak.

Üyelerine yönelik,eğitim programları,seminerler,konferanslar düzenlemek ve projeler yapmak.İnşaat sektörünün çağdaş standartlara uygun olarak dengeli,planlı bir şekilde geliştirilmesini sağlamak ve bu yönde karar verici kuruluşların politika geliştirme ve uygulama çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

Türkiye’nin uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü elde etmesinde önemli bir yeri bulunan müteahhitlik hizmetlerinde,verimliliğin artırılması için sermaye,insan gücüvle doğal kaynaklarımızın en etkin biçimde kullanılabilmesini sağlayacak gelişmeleri teşvik etmek ve bu yöndeki çalışmaları destekleyecek politikaların oluşturulmasında karar mercilerini bilgilendirmektir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI:

Madde 3:

1.Üyeleri olan inşaatçı ve yapı müteahhitlerinin eğitim ve bilgilerini artırmak amacı ile her türlü seminer,konferans panel ve toplantılar tertip etmek.

2.Araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak ve amaçlarına yönelik olarak bilimsel araştırma yapan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar neznin de girişimlerde bulunmak ve destek sağlamak.

3.Üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten.dergi ve gazete yayınlamak ve radyo,tv de yayın yapmak.

4.Dernek,kendi amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü gayri menkuller,menkul mallar edinme,personel istihdam etme,sahip olduğu varlıkları rehin etme ,ipotek verme ve gerektiğinde sahibi olduğu varlıklar üzerinden kredi alma ,leasing yolu ile mal edinme ,kiraya verme işlemlerinde bulunabilir,her türlü menkul ve gayri menkulleri kiralayabilir.

5.T.C. Anayasası, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer yasaların imkan verdiği ve/veya imkan vereceği her türlü üst kurumlar ,birlikler ve federasyonlara katılabilir,amacına uygun olabilecek vakıflara iştirak edebilir.

6.Aynı amaç için kurulmuş diğer dernekler ile işbirliğine girebilir veya Federasyon,Konsey,Vakıf ve ayrıca derneklere üye olabilir ve bu kuruluşlara aidat ödeyebilir.Yukarıda belirtilen bu konularda her türlü katılım ve ayrılma kararını almakta Genel Kurul yetkilidir ancak,kuruluş sürecinde ilk Genel Kurul toplanmamış ise yönetim kurulu yetkilidir.

7.Dernek üyeleri arasında tanışma,kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla geceler,piknik ,sportif organizasyonlar,kokteyller vs.tertiplemek.

8.Dernek üyeleri arasında ,ticaret ilişkilerinin gelişmesi için yönlendirici olmak.

DERNEĞE ÜYELİK VE ÜYENİN HAKLARI

Madde 4:ASIL ÜYELİK:

Fiil ehliyetine sahip olan gerçek kişiler derneğe üye olabilir.Üye olmak için yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak zorunludur.Derneğe üye olmak isteyen kişinin derneğe üye kabulünde bir dernek üyesinin tavsiyesi aranır.Yönetim Kurulu,başvuruyu 30 gün içinde değerlendirilir.Yönetim Kurulu,aday üyenin başvurusunu görüşür ve oy çokluğu ile kararını verir.Türk vatandaşı olmayanların Türkiye de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.Üyeliğe kabul etmeme halinde ,gerekçe belirtme zorunluluğu olmayıp ,başvurusu kabul

edilmeyen üyeye alınan karar,Dernek Genel Sekreterince yazıyla bildirilir.Dernek Genel Sekreteri,kabul edilen üyeyi ,dernek üyelerine duyurur ve kabulle ilgili işlemleri yaparak,üyeye yazılı bilgi verir.

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde 5:Üyeler diledikleri zaman dernekten ayrılabilirler.Bu isteklerini bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödeyerek varsa,dernek demirbaşlarını iade etmeleri gerekir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 6:Aşağıdaki hallerde üyenin dernekten ilişiği kesilir.

a)Aidatını Yönetim Kurulunun yazılı talebine rağmen,tebliğden itibaren 30 gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler.

b)Kanunlara ve dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler.

c)Yüz kızartıcı veya ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkum oldukları sabit olanlar.

d)Genel Kurul kararlarına aykırı hareket edenler.

Yukarıda tanımlanan eylemleri gerçekleştiren üyenin durumunu Yönetim Kurulu Disiplin Kuruluna bildirir.Üyeliğe son verme ile ilgili kararı disiplin kurulu alır ve Genel Sekreterlik kanalıyla üyeye tebliğ eder Disiplin Kurulu ,Yönetim Kurulunca yazıyla bildirilen üye ile ilgili kararını ,Yönetim Kurulunun konuyla ilgili yazısının Disiplin Kuruluna ulaştığı tarihten başlayarak,en geç 15 gün içerisinde verir.Üye bu karara karşı,kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Yönetim Kurulu kanalı ile genel kurula itiraz edebilir.Bu taktirde,kesin karar ilk genel kurul toplantısında alınır.bu toplantıya üyeliğine son verilen üye ancak,dinleyici olarak katılabilir,gerekirse savunmaları dinlenir .Dernekten çıkan ve çıkarılanlar derneğe yaptığı yardım ve aidatları isteyemezler.Üyelikten çıkarılanların birikmiş aidat borçlarını ödemeleri zorunludur.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 7:Derneğin organları aşağıdaki gibidir.

a)Genel Kurul

b)Yönetim Kurulu

c)Denetleme Kurulu

d)Disiplin Kurulu

e)Yüksek Danışma Kurulu

Dernek icra organı olan Yönetim Kuruluna bağlı olarak komisyonlar kurabilir.

Bu komisyonların görev ve çalışma usulleri,Dernek Yönetim Kurulunca belirlenir.

GENEL KURUL

Madde 8 : Genel Kurul,derneğin en yetkili kuruludur.Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanacak konular şunlardır.

1.Dernek Yönetim Kurulu Başkanı

2.Dernek organlarının seçilmesi,

3.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

4.Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi,yönetim kurulu ile denetleme kurulunun ibra edilmesi,

5.Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

6.Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

7.Derneğin herhangi bir derneğe,federasyona ,konseye veya vakfa katılması veya ayrılması,şubeler açılmasına karar verilmesi,federasyona,konseye veya vakfa katılması halinde katılacağı kuruluşun federasyonun tüzüğünde belirlenen sayıda temsilcileri seçmesi,

8.Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması ,yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

9.Derneğin fesih edilmesi,

10.Mevzuatta ve bu tüzükte kendisine verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI

Madde 9:Genel Kurul iki yılda bir Nisan ayı içerisinde olağan olarak toplanır.Ancak Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü olarak da toplanabilir.Genel Kurulda, her üyenin 1 oy hakkı vardır.Üye oyunu bizzat kullanır.Toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyen üyeler ile onur üyeleri toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamaz.Sadece dinleyici olarak toplantıya katılabilir,dilek ve temennide bulunabilirler.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

Madde 10:Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler,en az onbeş gün önceden,günü,saati,yeri ve gündemi yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün,saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,altmış günden fazla olamaz.Toplantı,çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle,ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine,Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır Genel Kurulda,yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır buluna üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 11:Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı buluna üyelerin yarısında bir fazlasının katılmasıyla toplanır.Bu çoğunluk sağlanamazsa,ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

TOPLANTI USULÜ

Madde 12:Yönetim Kurulu ,dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasındaki bölümü imza ederek toplantıya girerler.Genel Sekreterce,imzalar sayılır ve yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır.Yeter sayısının sağlanması halinde toplantıya başlanır.Genel Kurul,Dernek Başkanı tarafından yapılacak bir konuşmayla açılır.Üyeler arasından bir başkan,bir başkan yardımcısı ile iki katip üye seçilerek,Divan başkanlığı oluşturulur.Genel Kurulun yönetimi Divan Başkanına aittir.Katipler Genel Kurul tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.Genel Kurul,kurullara seçim konusunda öncelikle Dernek Yönetim Kurulu Başkanını seçer.Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olan dernek üyeleri,Divan Başkanlığı oluştuktan sonra,yazıyla Divan Başkanlığına adaylık başvurusunda bulunurlar.

Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olan üyeler,Dernek Organlarına önerdiği üyelerin isim listesini de yazıyla Divan Başkanlığına bildirir.

YÖNETİM KURULU

Madde 13:Genel Kurul,Yönetim Kurulunu dernek asli üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla seçer.Yönetim Kurulu,15 asli ve 15 yedek üyeden oluşur.Yönetim Kurulu ilk toplantısında 1(Bir) Başkan,3(Üç) Başkan Yardımcısı 1 (Bir) Genel Sekreter ve 1 (Bir) Sayman ile komisyonlardan sorumlu üyeleri seçer.Seçilen Başkan 3(Üç) Başkan yardımcısı, 1 (Bir) Genel Sekreter ve 1(Bir) Sayman Yönetim Kurulunun idari heyetini oluşturur.Bu idari heyet haftada bir kez toplanırlar.

Derneği kamu oyu,resmi ve özel kişi,kurum ve kuruluşlara karşı Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder.Başkan bazı konularda imza yetkisini Genel Sekretere devredebilir.Yönetim Kurulu ayda en az bir defa Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısının bir fazlası ile toplanır.Oy çokluğu ile karar alınır.Oylarda eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.Geçerli özrü bulunmaksızın bir yılda üst üste 3 (Üç)yılda toplam 6 (altı) defa toplantıya kayılmayan üye ,Yönetim Kurulundan kendiliğinden istifa etmiş sayılır.Yerine sıradaki yedek üye alınır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri başlıca şöyledir,

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2-Yönetim Kurulu ve bağlı komisyonların çalışma usulünü bir yönergeyle belirlemek.

3-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,harcamalarda tasarrufa önem vermek.

4-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında ziyaretlerde bulunmak.

5-Dernek tüzüğünün amaçlarına,Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranış ve tutum içinde bulunan üyenin durumunun incelenmesini Disiplin Kurulundan istemek,Disiplin Kurulunun vereceği raporu değerlendirerek üye hakkında uyarı ve kınama şeklinde disiplin cezası vermek yada üyelikten çıkarmak.

6-Giriş aidatı ve üye aidatının üyeden nasıl alınacağını belirlemek.

7-Gerek gördüğü konularda Yüksek İstişare Konseyini toplantıya çağırmak ve görüşünü bildirmesini istemek.

8-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETLEME KURULU

Madde 14:Denetleme Kurulu 5(Beş)asli ve 5(Beş) yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.Bu kurul her altı ayda bir denetleme görevini yapar.Ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.Denetleme Kurulu gerek gördüğünde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

DİSİPLİN KURULU

Madde 15:Disiplin Kurulu,Genel Kurulca dernek asli üyeleri arasından seçilecek 5(Beş)asli ve 5(Beş)yedek üyeden oluşur.Kurul Yönetim Kurulu tarafından tüzüğün 7 nci maddesinde sayılan eylemleri bulunan üyelerin durumları hakkında kesin karar verir.Karar verme sürecinde,üyeyi de Kurula davet ederek üyenin konuyla ilgili görüşlerini alır.Disiplin Kurulu kararını üyeye tebliğ edilmek üzere,Genel Sekreterliğe yazıyla bildirir.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU

Madde 16:Yüksek Danışma Kurulu Genel Kurulca seçilen 15 asil üyeden oluşur.Bu 15 asil üye ilk toplantılarında içlerinden 1(Bir) Başkan ve 1(Bir) Başkan yardımcısı seçerler.Bu Başkan ve Başkan yardımcısı Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahiptir.Yönetim Kurulunca alınacak kararlarda fikir beyan edebilir.Yüksek Danışma Kurulu Yönetim Kurulunca toplantı çağrısı yapıldığında toplanırlar.Yüksek Danışma Kurulundan herhangi bir üye eksilmesi olduğunda Yönetim Kurulu tarafından yeni üyeler atanır.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 17:Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde,yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler,Dernek başkanı tarafından İl Dernekler müdürlüğüne bildirilir.Dernek organlarında ve yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.Genel Kurul sonuç bildiriminin şekli,içeriği ve gerekli belgeler yönetmeliğe uygun şekilde düzenlenir.bu belgelerin birer örnekleri,Dernek arşivinde ayrıca saklanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 18:Derneğin gelirleri şunlardır;

1 Üye aidatı:Üyelerden giriş ödentisi olarak 250.00TL aylık olarak ta 50.00TL alınır.

2.Dernekçe yapılan yayınlar,tertiplenen piyango,balo,eğlence,temsil,konser spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

3.Derneğin mal varlığından ve sosyal tesisten elde edilecek gelirler.

4.Bağışlar ve yardımlar.

5.Yardım toplama kanunu mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6.Üyeler,her yönetim Kurulunca günün ekonomik koşullarına göre belirlenecek olan üyeliğe kabulde giriş aidatı ve aylık aidatı muntazaman öder.Aidatlar aylık taksitler şeklinde ödenir.Derneğe kabul edilen üye,kabul edildiği ay itibariyle,dernek aidatını muntazaman öder.

7.Dernek iktisadi alanlarda faaliyet göstermek üzere iktisadi işletmeler kurabilir ve işletebilir.İşletme şekli konularında karar almaya yönetim kurulu yetkilidir.

DERNEKÇE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 19:Dernek,Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri tutar.Defterlerin onaylatılması işlemleri,Dernekler Kanunu,Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 20:Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır.Giderler harcama belgesiyle yapılır.Yapılacak harcamalar,Yönetim Kurulu kararı ile olur.Bu belgenin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi,Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.Bağış ve aidat toplayacak kişi,Derneğin Saymandır.Sayman için Yönetim Kurulu kararı ile Yetki Belgesi düzenlenir.Sayman dısında kimse makbuz düzenleyemez Dernek adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunlar karışılığında yardım toplayamaz.Alındı Belgeleri ve Yetki Belgelerinin şekli,düzenlenmesi onaylanması ve diğer hususlarda Der

HABERLER
ÇİMDER ve sektörel bazda haberler

ÜYELERİMİZ
Üstüne tıklayarak üyelerin bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Adem Yılmaz - Yılmaz inşaat Ahmet Barış Güre - Güre harita planlama Ali Etiz - Baran inşaat Ali Genlik - YADA Grup Ali Osman Yıldız - Yıldızlar inşaat Ali Kürşat Kaan Şavlı - Kaan yapı Ali Yıldırım - Kaledağ inşaat Alpaslan Ateş - Ateş İnşaat Alper Altınok - Altınok yapı Alper Ayar - Bayer Isı Sistemleri Atalay Atay - Atalay Grup Mobilya Aydın Fırat - Fırat İnşaat ltd. şti. Barış Seven - Dardanel Yapı Denetim Burak Esin - Boğaz Isı Sistemleri Müh. İnş. Tesisat Tic. Ltd. Şti. Bülent Biçer - Batıkale İnşaat Bülent Temel - Temel İnşaat Dekorasyon Bilal Laçinkaya - Kether Yapı İnşaat Can Yalın - Dardanel Yapı Denetim Can Mildon - Miller Oto San. ve Tic. Aş. CANAN ÇEVİK - DOST ORTAKLAR İNŞAAT LTD.ŞTİ CENGİZHAN ÖRS - CNG KANYON İNŞAAT DENİZ İŞÇİ - DNZ GROUP LTD.ŞTİ EGEMEN ERGUN - ÇANAKKALE YAPI DENETİM LTD.ŞTİ EMİN UZ - EMİN İNŞAAT ENGİN ATA - NURHAN İNŞAAT ENGİN AYCİBİN - AYCİBİN YAPI MALZ.LTD.ŞTİ EREN TÜRE - SÖNMEZLER İNŞAAT EYÜP CEYLAN - CEYLAN AHŞAP LTD.ŞTİ FAHRİ TEMİZ - TEMİZOĞULLARI HAZIR BETON İNŞ.NAK.TUR.HAY.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ FATİH İŞ - DRC ISI SİSTEMLERİ FİKRİ BAŞER - BAŞER GAYRİMENKUL GÖKHAN KESKİN - YENİ KALE YAPI VE İZALASYON FUAT ALIŞ - ZİRVE İNŞAAT GÜVEN BARIŞ YÜKSEL - KAREL İNŞAAT LTD. HAKAN YAVAŞ - TOPRAK YAPI HAKAN HASEKİOĞLU - TEGAS MÜHENDİSLİK HALİS TAŞ - MEHMETOĞULLARI İNŞAAT HASAN HÜSEYİN GAGA - ÖZAĞAOĞLU İNŞAAT HÜSEYİN ÇAĞLAYAN - EVBA MÜHENDİSLİK HÜSEYİN HARPUT - HARPUT İNŞAAT HÜSEYİN KOÇ - KOÇ TESİSAT İBRAHİM GÜN - ANADOLU MAKİNE TEKNİK MLZ.İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ İLKER TOKER - DTRK İNŞAAT İBRAHİM KOCABALDIR - DORA MÜHENDİSLİK İSMAİL ÇALIŞKAN - İSER ÇALIŞKAN MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ İSMAİL ACAR - ACAR MÜHENDİSLİK İSMAİL MURAT ERALTUĞ - GÖKTUĞ İNŞAAT MİM.LTD.ŞTİ İSMET KOYUNCU - DİNES ISI K.EREN KEMERLİ - KEMERLİ İNŞ. EMLAK TİC.LTD.ŞTİ. KEMAL DURMAZ - HA-KEM MADENCİLİK LEVENT ÇETİN - KENT PLAN İMAR İNŞAAT TURİZM MÜH.LTD.ŞTİ LEVENT KARACA - KARACA GRUP M.KEMAL ÖZKAN - AREL LTD.ŞTİ LEVENT YALÇIN - ÖZKORKMAZ İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ MAHACIR FİDAN - FİDAN İNŞAAT MEHMET GÖKHAN ÇETİN - KALE UZMAN PEYZAJ MEHMET HAKAN ELMALI - ELMALI İNŞAAT TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ MEHMET KUTLU - KUTLU İNŞAAT METİN ABLAK - HİSAR GAYRİMENKUL METİN ÇAKIR - DOĞ-KAR İNŞAAT METİN YILDIZ - YILDIZ İNŞAAT EMLAK MÜH.MİM.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ MURAT ABLAK - TUNA EMLAK GAYRİMENKUL MURAT GÜRLER - GÜRLER İNŞAAT MUSTAFA GÜNAL - MUSTAFA GÜNAL MUSTAFA KANSU - KANSU MADEN MUSTAFA KEMAL ÖZKAN - AREL LTD.ŞTİ MUHAMMET ONAT - ONAT İNŞAAT MUSTAFA KORDELA - KORDELA İNŞAAT MUSTAFA ÖZKAN - CAN OTO EMLAK İNŞAAT MUZAFFER YANGEL - Ç.KALE TERMİT GRUP NİYAZİ ŞABAN - NİYAZİ ŞABAN OLCAY YAVAŞOĞLU - YAVAŞOĞLU MİMARLIK ÖZKAN ENGİN ALKAN - DNZ SANATSAL YAPI ENERJİ İNŞAAT TİC.LTD ŞTİ R.BAHADIR YÜKSEL - GÜVENLİ BETON RAMAZAN DEMİR - DEMİR İNŞAAT RESUL BAŞOT - BAŞAK İNŞAAT SERCAN ERCAN - SRC İNŞAAT SERHAT AKIN - MESAN İNŞAAT ELK.TURZ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ SERTAN SOYDAN - KATOPSAN KALE TOPRAK SAN.ADİ KOM.ŞTİ SÜLEYMAN ERDOĞAN - SC PLAZA LTD.ŞTİ Ş.MERT MİLDON - MİLLER OTO A.Ş. / MİLLER GIDA / MİLLER İNŞ./ MİLLER FLAMA DENİZCİLİK ŞAHİN TOPÇU - ŞAHİN TOPÇU LTD.ŞTİ ŞAKİR SEMİZOĞLU - SEBA ORMAN ÜRÜNLERİ TAMER POTUR - SİMGE MOBİLYA TOLGA SATAR - UYGAR DOĞAL GAZ VİLDAN YAKLAV - VM PROJE MİM.İNŞ.MÜH.TURZ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ZAFER BIYIKLI - İSTANBUL MERMER ZAFER KAĞIZMAN - İZOMERKEZ YALITIM ZEKERİYA İŞSEVEN - AHSA İŞSEVEN İNŞAAT ZEKİ KAAN ÖRS - ÖRSKA İNŞAAT ZUHAT TURHAN - TURHAN İNŞAAT